Facebook
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 รศ.ดร. เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ร่วมพิธีเปิดงานวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) โดยมี นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน  กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การบรรยาย เสวนา และ การอภิปรายเกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัย ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้แทนสถานประกอบกิจการ ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากรด้านความปลอดภัยในการทำงาน เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจ