Facebook
วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ภายใต้การดำเนินงาน "Thailand Vision Zero Center" เป็นหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นพัฒนา "วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน" ตามหลักยุทธศาสตร์ Vision Zero โดยมีการพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย รวมถึงมีการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมิน ให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ อีกทั้งความสามารถในการตรวจประเมิน ด้านสุขภาพ ด้านความปลอดภัย และด้านความผาสุก ให้มีประสิทธิภาพในการตรวจประเมินสูงสุดตามหลักยุทธศาสตร์ Vision Zero และจรรยาบรรณของผู้ตรวจประเมินที่เป็นมาตรฐานระดับสากล