Facebook

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการดำเนินงาน "โครงการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จด้านส่งเสริมหรือป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และโรคจากการทำงานของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ"  ระหว่าง สำนักประกันสังคม  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กรมควบคุมโรค และสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556  ณ  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  กรุงเทพฯ