Facebook
วันที่ 28 มกราคม 2558 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) โดย นายธำรง คุโณปการ, รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ อุปนายก และ ดร.ธีระ พงศ์อนันต์ ผู้จัดการ มอบเงินจำนวน 10,000 บาท ผ่าน อ.รุจน์ เฉลยไตร เพื่อร่วมสนับสนุนชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานราชพฤกษ์ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา โครงการ "เพื่อน้องที่ห่างไกล จากสายใยเครือข่าย จป. ณ ที่ทำการสมาคมฯ