Facebook
วันที่ 1 มีนาคม 2559 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) โดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ อุปนายก ดร.ธีระ พงศ์อนันต์ ผู้จัดการสมาคมฯ นายวิโชติ บุญเปลี่ยน ผู้จัดการศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเพื่อแจ้งผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานและจัดอบรมการปฏิบัติตามคู่มือการบริหารจัดการและเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมในการทำงานและเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กเกี่ยวกับสารเคมี พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำแก่สถานประกอบกิจการในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงให้แก่สถานประกอบกิจการ จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 6 ตลิ่งชัน