Facebook
วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 นายธำรง คุโณปการ อุปนายก สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) และรองประธานมูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน คุณสมพิศ พันธุเจริญศรี อนุกรรมการโครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้แก่สถานประกอบกิจการขนาดเล็ก โดยความร่วมมือของมูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ร่วมกับสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เยี่ยมชมสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการเพื่อติดตามผลการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและติดตามผลการดำเนินงานของสถานประกอบกิจการ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำด้านความปลอดภัยฯ ให้แก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการฯ

ประกอบด้วย

1. บริษัท ไทยชินมิน จำกัด

2. บริษัท โลน่าการ์เม้นท์ จำกัด

3. บริษัท ว.ไทยวันเดอร์ จำกัด

4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามลดา