Facebook
วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 นายธำรง คุโณปการ อุปนายก สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) และรองประธานมูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ดร.ธีระ พงศ์อนันต์ ผู้จัดการสมาคมฯและกรรมการโครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้แก่สถานประกอบกิจการขนาดเล็ก โดยความร่วมมือของมูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ร่วมกับสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เยี่ยมชมสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการเพื่อติดตามผลการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและติดตามผลการดำเนินงานของสถานประกอบกิจการ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำด้านความปลอดภัยฯ ให้แก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการฯ

ประกอบด้วย

1. บริษัท ​นิวเซ็นจูรี่เท็กซ์ไทลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

2.​ ศูนย์วิจัยโลหะวิทยาแอลพีเอ็น​

3. บริษัท ​เซโต (ประเทศไทย)​ ​จำกัด