Facebook

ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2559 โดยมี ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์ นายฐาปบุตร ชมเสวี และนายประสพชัย ยูวะเวส ที่ปรึกษาสมาคม พร้อมด้วยกรรมการสมาคมเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ