Facebook
วันที่ 19 เมษายน 2559 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ร่วมการซ้อมอพยพหนีไฟและการดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2559 ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส่วนแยกตลิ่งชัน