Facebook
วันที่ 22 เมษายน 2559 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ร่วมสืบสานประเพณีไทย โดยจัดพิธีรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทย ประจำปี 2559 ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่ และขอพรผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองตลอดไป ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ