Facebook
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) โดย ดร.ธีระ พงศ์อนันต์ รับประกาศเกียรติคุณจากอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เนื่องในโอกาสที่สมาคมฯ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์และสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน พิธีมอบจัดขึ้นในงาน "10 พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ" ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร วันที่ 10 พฤษภาคม 2559