Facebook
ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2559 โดยมีศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์ และนายประสพชัย ยูวะเวส ที่ปรึกษาสมาคม พร้อมด้วยกรรมการสมาคมเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ