Facebook
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) โดย นายวิโชติ บุญเปลี่ยน ผู้จัดการศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีการเสริมสร้างเจตคติที่ดีและพิธีรับมอบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการที่เป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการด้านยาเสพติด โดยดำเนินการตามระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) และโครงการโรงงานสีขาว จนกระทั่งผ่านเกณฑ์ประเมินตามข้อกำหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ สโมสรทหารบก วันที่ 23 มิถุนายน 2559