Facebook
  งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30 วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคม และ รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ อุปนายก สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การขับเคลื่อนเพื่อรองรับการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 187 ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริมการดำเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย คศ. 2006 ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา