Facebook
ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ โดยมี ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์ ที่ปรึกษา และกรรมการสมาคม เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ วันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙