Facebook
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ให้การสนับสนุนทุนงบประมาณส่วนหนึ่งในการจัดอบรมหลักสูตร คปอ.จำนวน 2 รุ่นให้แก่เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมภาครัฐให้ปฏิบัติตาม พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มาตรา 3 วรรค 2