Facebook
กำหนดการประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพ
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพความปลอดภัยในการทำงาน
อาชีพนักความปลอดภัยวิชาชีพ ชั้น 5, 6 และอาชีพนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 5

เวลา

หัวข้อ

สถานที่

9:00 – 10:30

สอบข้อเขียนอาชีพนักความปลอดภัยวิชาชีพ ชั้น 5

ห้อง 2701

อาคาร 2 ชั้น 7

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

9:00 – 10:30

สอบข้อเขียนอาชีพนักสุขศาสตร์อุตสาหกรมม ชั้น 5

ห้อง 2701

อาคาร 2 ชั้น 7

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

10:30 – 12:00

สอบสัมภาษณ์นักความปลอดภัยวิชาชีพ ชั้น 5

ณ ห้องประชุม ศ.พญ.มาลินี  วงศ์พานิช

อาคาร 2 ชั้น 6

ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

12:00 – 13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 – 15:00

สอบสัมภาษณ์นักความปลอดภัยวิชาชีพ ชั้น 6

ณ ห้องประชุม ศ.พญ.มาลินี  วงศ์พานิช

อาคาร 2 ชั้น 6

ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


*** หมายเหตุ  สมาคมฯ ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ตามคำขอของมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น  รายละเอียดสอบถามข้อมูลได้โดยตรงที่ หรือสมัครสอบโดยการส่งข้อมูลไปที อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


คุณสมบัติผู้รับการประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพฯ
นักความปลอดภัยวิชาชีพ ชั้น 5 และนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 5 

1)  ผู้ที่เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพนักความปลอดภัยวิชาชีพ ชั้น5 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.   ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือเทียบเท่า หรือเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และ
2.   ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่มีหน้าที่ด้านการป้องกันการเกิดอันตราย การเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน ไม่ต่ำกว่า 50% ของเวลาการทำงานเต็มเวลา โดยงานเต็มเวลา (Full-time) หมายถึงการทำงาน 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และ
3.   ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่มีหน้าที่ด้านการป้องกันการเกิดอันตราย การเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน มาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 4 ปี
2)  ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ นักความปลอดภัยวิชาชีพ  ชั้น 5 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้นไป จะต้องได้รับคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 5 มาก่อน


นักความปลอดภัยวิชาชีพ ชั้น 6 

1)  ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพนักความปลอดภัยวิชาชีพ ชั้น 6 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.   ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือเทียบเท่า หรือเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และ

2.   ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่มีหน้าที่ด้านการป้องกันการเกิดอันตราย การเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน มาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 6 ปี และ

3.  ต้องผ่านการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนักความปลอดภัยวิชาชีพ ชั้น 5 และ ชั้น 6ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ / กำหนดการ / รายละเอียด