Facebook
พันเอก พงศภัค นามคุณ ประธานห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตเกื้อกูล บริจาคเครื่องสำหรับการสอนและฝึกหัดเพื่อการกระตุกหัวใจอัตโนมัติภายนอก (Automated External Defibrillator : AED) ยี่ห้อ AED4 จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) เพื่อใช้ในภารกิจของสมาคมฯ รับมอบโดย ดร.ธีระ พงศ์อนันต์ ผู้จัดการสมาคมฯ และคุณจรูญ จันทร์แก้ว รักษาการผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยฯ ณ ที่ทำการสมาคมฯ วันที่ 23 ส.ค. 2559 ทั้งนี้ สมาคมฯ ขอขอบคุณ หจก.จิตเกื้อกูล สำหรับการเอื้อเฟื้อครั้งนี้ และจะนำไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ต่อไป