Facebook
วันที่ 7 ตุลาคม 2559 ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล รับมอบงานตำแหน่งนายกสมาคมต่อเนื่องอีกหนึ่งสมัย และเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ครั้งที่ 5/2559 และครั้งที่ 1/2559 (ชุดใหม่) โดยมีที่ปรึกษาและกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ในการนี้คณะกรรมการสมาคมฯชุดใหม่ได้ถ่ายรูปร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ