Facebook

การแต่งกายผู้เข้าอบรม : แต่งกายสุภาพ เหมาะสม กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น / รองเท้าเซฟตี้  (ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะเข้าอบรมทุกกรณี)

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวด ล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ.2547 หมวด 1 ข้อ 4 กำหนดไว้ว่า “ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างหรือบุคคลใดเข้าไปในที่อับอากาศ  เว้นแต่นายจ้างได้ดำเนินการให้มีความปลอดภัยตามกฎกระทรวงนี้แล้ว และนายจ้างหรือบุคคลนั้นได้รับอนุญาตจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุญาตตามข้อ  18  และเป็นผู้ผ่านการอบรมตามข้อ 21  เพื่อสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการที่ยอู่ในข่ายกฎหมายบังคับใช้ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้  จึงเปิดให้บริการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ ได้แก่  “ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ.2547
  • เพื่อให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งของนายจ้างได้รับการฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติงานในที่อับอากาศตามมาตรฐานหลักสูตรที่กฎหมายกำหนดไว้


สถานที่อบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

ณ ศูนย์ฝึกอบรมสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย)

เลขที่ 36/2-4 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170


เงื่อนไขในการเข้ารับการฝึกอบรม

  • ผู้เข้าอบรมต้องอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
  • หลักฐานประกอบการสมัคร

- สำเนาบัตรประชาชน

- ใบรับรองแพทย์ และใบรับรองแพทย์ ต้องไม่เกิน 6 เดือน  จะต้องให้แพทย์ระบุว่า ... มีสุขภาพสมบูรณ์ ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับกับทางเดินหายใจ โรคหัวใจ หรือโรคอื่นที่แพทย์เห็นว่าการเข้าไปในที่อับอากาศอาจเป็นอันตรายต่อผู้เข้ารับการอบรม และสามารถทำงานในที่อับอากาศ(ใบสมัคร/รายละเอียดหลักสูตร)


หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

เวลา

กิจกรรม/หัวข้ออบรม

จำนวนเวลา

วันที่ 1

ทฤษฎี08.00 - 08.15 น.

ลงทะเบียน / เปิดการอบรม

15  นาที


08.15-08.30

ทดสอบ (Pre-Test)

15  นาที


08.30 - 09.30 น.

กฏหมายความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

1 ชม.

วิทยากรที่ได้รับอนุมัติ
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

09.30 - 10.30 น.

ความหมาย ชนิด ประเภท ของที่อับอากาศและอันตรายในที่อับอากาศ

1 ชม.

10.30-10.45

พักทานอาหารว่าง

15  นาที

10.45 - 11.45 น.

การประเมินสภาพงานและการเตรียมความพร้อมในการทำงานในที่อับอากาศ

1 ชม.

11.45 - 12.45 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

1 ชม.

12.45 - 13.45 น.

วิธีการปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย

1 ชม.

13.45 - 14.45 น.

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ

1 ชม.

14.45-15.00

พักทานอาหารว่าง

15 นาที

15.00 - 15.30 น.

ระบบการขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศและการขอยกเลิก การอนุญาตทำงานในที่อับอากาศ

30 นาที

15.30 - 16.00  น.

บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

30 นาที

วันที่ 2

ทฤษฎีเทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ

เทคนิคการระบายอากาศ

อันตรายที่อาจได้รับกรณีฉุกเฉินและวิธีการหลีกหนีภัย

การดับเพลิงขั้นต้น

1 ชั่วโมง

1 ชั่วโมง

30 นาที

30 นาที


ภาคปฏิบัติ  • การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และการสวมใส่อุปกรณ์ช่วยเหลือและ
  • ช่วยชีวิตในการทำงานในที่อับอากาศอย่างถูกต้อง
  • ฝึกปฏิบัติ การกำหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของลูกจ้างที่ทำงานในที่อับอากาศ
  • ฝึกปฏิบัติ การดับเพลิงขั้นต้น

3 ชั่วโมง