Facebook
นายกสมาคม และคณะผู้บริหารสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ร่วมแสดงความยินดี Dr.Kazutaka Kogi เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "Global Occupational Health Perspective for the 21st Century เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมแพทย์โดม 2 อาคารคุณากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต