Facebook
16 พ.ย. 2559 นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เข้าศึกษาและดูงาน สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ โดย ดร.ธีระ พงศ์อนันต์ ผู้จัดการสมาคมฯ และ อ.วิโชติ บุญเปลี่ยน ผจก.ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ร่วมบรรยายและตอบข้อซักถาม