Facebook
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคม เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา "คุณภาพอากาศภายในอาคารที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และการบริหารจัดการควบคุมป้องกัน" จัดโดยสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) โดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ นายธำรง คุโณปการ อุปนายก ในการนี้สมาคมฯได้นำเครื่องมือตรวจวัดออกแสดงให้ผู้สนใจได้รับชมและสอบถามข้อสงสัย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาอย่างคับคั่ง ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ