Facebook
     วันที่ 1 ธันวาคม 2559 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) จัดสัมมนาคุณภาพอากาศภายในอาคาร ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและการบริหารจัดการควบคุมป้องกัน รุ่นที่ 2 ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคม กล่าวเปิดการสัมมนา บรรยายโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายธำรง คุโณปการ อุปนายกสมาคมฯ กล่าวปิดการสัมมนา โดยมีนายสุวรรณ สุขประเสริฐ กรรมการสมาคมฯ ให้เกียรติเข้าร่วม ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ