Facebook
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ ศาลาเรืองไวทยะ วัดนายโรง แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ​