Facebook
         พิธีส่งมอบสถานีเรียนรู้ความปลอดภัยในการทำงาน ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โอกาสนี้ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) โดย ดร.ธีระ พงศ์อนันต์ ผู้จัดการสมาคมฯ เป็นผู้แทนรับเกียรติบัตรผู้สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ฯ จากนายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน