Facebook
       คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) และบริษัท โคเค็น ประเทศญี่ปุ่น จำกัด จัดสัมมนา/Workshop หัวข้อ "Pneumoconiosis and Fit test for Dust and Gas Masks (โรคนิวโมโคนิโอซิส และการทดสอบความเหมาะสมของหน้ากากป้องกันฝุ่นและก๊าซ)" โดยมี ดร.ทวีสุข พันธุ์เพ็ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิตให้เกียรติกล่าวเปิดการสัมมนา บรรยายโดย Mr. Yuji Toyoshima บริษัท โคเค็น ประเทศญี่ปุ่น จำกัด และกล่าวขอบคุณปิดการสัมมนา/Workshop โดย ผศ.ดร.กำพล นันทพงษ์ วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ศูนย์ประชุม มธ.(SME) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต