Facebook
    ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2560 โดยก่อนเข้าสู่วาระ ประธานได้กล่าวขอบคุณ ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์ ที่ได้บริจาคเงินซื้อที่ดินจำนวน 47 ตารางวา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,290,000.00 บาท ให้แก่สมาคมฯ ในการสร้างศูนย์ฝึกภาคปฏิบัติของสมาคมฯ เพื่อการพัฒนางานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ 15 กุมภาพันธ์ 2560

ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2560 โดยก่อนเข้าสู่วาระ ประธานได้กล่าวขอบคุณ ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์ ที่ได้บริจาคเงินซื้อที่ดินจำนวน 47 ตารางวา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,290,000.00 บาท ให้แก่สมาคมฯ ในการสร้างศูนย์ฝึกภาคปฏิบัติของสมาคมฯ เพื่อการพัฒนางานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ 15 กุมภาพันธ์ 2560