Facebook
         สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) จัดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย รุ่นที่ 2 โดย นายธำรง คุโณปการ อุปนายกสมาคมฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาฯ และ นายวิโชติ บุญเปลี่ยน ผู้จัดการศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เป็นผู้บรรยาย ซึ่งการสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมรับฟังอย่างคับคั่ง ณ ห้อง 109 วิทยาลัยทองสุข ถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร, วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560