Facebook
     ดร.ธีระ พงศ์อนันต์ ผู้จัดการสมาคมฯ, อ.วิโชติ บุญเปลี่ยน ประธาน คปอ. มอบรางวัลการประกวดคำขวัญ 5 ส. เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัย สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ให้แก่ นางสาวสุดาทิพย์ ศรีทองอินทร์ ผู้ชนะการประกวดคำขวัญ 5 ส. "สะดวก และปลอดภัย สร้างวินัยด้วย 5 ส." วันที่ 20 มีนาคม 2560 ณ ที่ทำการสมาคมฯ