Facebook
          ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2560 วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 17.00 น. ณ ห้องภาณุรังษี ชั้น 1 โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ในการนี้ นางสาวนิรมล กีรติสิทธิกุล ที่ปรึกษาสมาคมฯ ได้มอบพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยให้แก่สมาคมฯ โดยมี ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์ และ ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล ร่วมกันรับมอบ