Facebook
หลักการและเหตุผล

        ความสูญเสีย จากอุบัติเหตุ(Accidental  Loss) เป็นสิ่งที่ทุกรัฐวิสาหิจ ไม่พึงปรารถนาให้เกิดขึ้น  ผลกระทบจากอุบัติเหตุ ทำให้เกิดการบาดเจ็บและเจ็บป่วย   ทรัพย์สินเสียหาย และ ยังกระทบต่อกระบวนการผลิต ของทุกรัฐวิสาหกิจ  ในการบริหารงานความปลอดภัยเพื่อควบคุมความสูญเสีย นับว่าเป็นหลักการที่สำคัญที่ผู้บริหารทุกระดับจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และจากผลการศึกษาของ จูราน และ กรายน์ พบว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกว่า 80% สามารถควบคุมได้ด้วยการบริหาร และมีเพียง 20% เท่านั้นที่สามารถควบคุมได้ที่ตัวผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้น ความสำเร็จของการบริหารปลอดภัยรความควบคุมความสูญเสีย จึงขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการอย่างมีระบบ

        ภาวะผู้นำของผู้บริหารและความร่วมมือ ผู้ปฎิบัติงานทุกคนเป็น สามประสานที่จะนำไปสู่การบริหารงานความปลอดภัยอย่างยั่งยืน ตลอดไป


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ทราบถึงหลักการและแนวคิดของการบริหารความปลอดภัยเพื่อควบคุมความสูญเสีย
 2. เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการและเป้าหมายของการบริหารความปลอดภัยเพื่อควบคุมความสูญเสีย
 3. เพื่อให้ทราบถึง Activity ในการบริหารความปลอดภัยเพื่อควบคุมความสูญเสีย
 4. เพื่อให้ทราบถึงหลักการประเมินวัดผลความสำเร็จในการบริหารความปลอดภัยเพื่อควบคุมความสูญสีย


หัวข้อวิชา

 1. แนวคิดของการบริหารความปลอดภัยเพื่อควบคุมความสูญเสีย (Loss Control Management Concept) สำหรับรัฐวิสาหกิจ
 2. สาเหตุและผลของความสูญเสีย (Loss Causation Model)
 3. องค์ประกอบของการบริหารความปลอดภัยเพื่อการควบคุมความสูญเสีย
 4. ขั้นตอนการบริหารความปลอดภัยเพื่อควบคุมความสูญเสีย
 5. องค์ประกอบของระบบความปลอดภัยตามแนวทางของ กระทรวงแรงงาน
 6. การนำไปสู่การปฎิบัติ
 7. แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยสำหรับรัฐวิสาหกิจและตัวอย่างตัวชี้วัด


วิธีการอบรม

 • บรรยายและทำ Work Shop


คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

 • ผู้บริหาร, คณะกรรมการความปลอดภัย, หัวหน้างาน


ระยะเวลาในการอบรม

 • 1 วัน


จำนวนผู้เข้าอบรม

 • 35 – 40  คน

วิทยากร

 • นายสวินทร์ พงษ์เก่า  
  - ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย)
  - อดีต หัวหน้ากองอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย