Facebook
        นายบุญเลิศ ธีระตระกูล รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายสุวิทยา จันทวงศ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และผู้ร่วมงานให้ความสนใจเยี่ยมชมบูธสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในงาน "10 พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ" ประจำปี 2560 วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) กรุงเทพฯ