Facebook


หลักสูตร การค้นหาสาเหตุของอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ (Accident/Incident Investigation)

หลักการและเหตุผล

     การเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งมีผลให้เกิดความสูญเสียของหน่วยงานมากบ้างน้อยบ้างตามแต่เหตุการณ์ ทั้งด้านบุคลากร ความเสียหายของทรัพย์สิน ตลอดจนผลกระทบถึงกระบวนการผลิต ดังนั้นการที่หน่วยงานใดจัดให้มีระบบการค้นหาสาเหตุของอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์รองรับเหตุการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องเหมาะสมก็จะสามารถค้นหาสาเหตุที่แม้จริงของปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถขยายผลจนถึงการป้องกันและควบคุมความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น จึงเป็นความจำเป็นที่หัวหน้างานทุกระดับที่รับผิดชอบในงานจะต้องทราบและเข้าใจถึงหลักการค้นหาสาเหตุของอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ที่แท้จริง เพื่อจะได้นำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ดังกล่าวได้ในที่สุด


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาในระดับต่าง ๆ สามารถค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ได้
 2. เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บังคับบัญชาในระดับต่าง ๆ ตระหนักในบทบาทหน้าที่ในการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย
 3. เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก
 4. ความหมายของ “อุบัติเหตุและอุบัติการณ์”
 5. สาเหตุและผลของความสูญเสีย
 6. เทคนิคการรวบรวมหลักฐาน
 7. เทคนิคการวิเคราะห์อุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ โดยการใช้ผังก้างปลาและ  SCAT CHART
 8. กรณีศึกษาจาก Case อุบัติเหตุ


หัวข้อวิชา


วิธีการอบรม

 • บรรยายและฝึกปฏิบัติ


คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

 • ผู้บังคับบัญชาทุกระดับที่มีหน้าที่ในการค้นหาสาเหตุของอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ในแต่ละพื้นที่


ระยะเวลาในการอบรม

 • 1 วัน


จำนวนผู้เข้าอบรม

 • 35 – 40 คน


ดาวน์โหลดใบสมัคร


ประวัติวิทยากร