Facebook
        ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงาน และการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จด้านส่งเสริมหรือป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและโรคจากการทำงานของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ โดย นายธำรง คุโณปการ อุปนายกสมาคมฯ, รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับทีมที่ปรึกษา วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ