Facebook
16 สิงหาคม 2560 ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคม และกรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ไปเยี่ยมและร่วมปรึกษาหารือกับผู้บริหาร โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ในการพัฒนาระบบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในโรงเรียน