Facebook
ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ 


]