Facebook
     พิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ First International Thailand VISION ZERO Conference นางเพชรรัตน์ สินอวย ผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล) กล่าวเปิดการประชุมฯ ดร. ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย), Mr. Ulrich Meesmann, President of ISSA Mining., นางสาวดวงพร พรพิทักษ์พันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม ผู้แทนเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (นายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล), Mr. Law Chi-Ming, Secretary General, APOSHO. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม วันที่ 12 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ