Facebook
       ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมแสดงความยินดีต่อ นายจรินทร์ จักกะพาก ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ กระทรวงแรงงาน