Facebook
      เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) พร้อมด้วย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ , นายธำรง คุโณปการ ผู้บริหารสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดีต่อ พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ ที่ทำการสถาบันฯ ชั้น ๒ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)