Facebook

         สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และการอภิปรายเรื่อง “การขับเคลื่อน Safety Thailand ด้วยยุทธศาสตร์ Vision Zero”  วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน  2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องกรุงเทพบอลรูม ชั้น 2  โรงแรมรอย้ลซิตี้ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ