Facebook
วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคม รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายธำรง คุโณปการ อุปนายก และนางสาวกาญจนา กานต์วิโรจน์ กรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ร่วมอวยพรผู้บริหารกระทรวงแรงงาน เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561 ณ กระทรวงแรงงาน​