Facebook
ดร.ธีระ พงศ์อนันต์  ผู้จัดการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) พร้อมคณะเข้าร่วมแสดงความยินดีต่อ นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ณ  กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน