Facebook
ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการ Thailand Vision Zero ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ