Facebook
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคม และคณะผู้บริหารสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) เข้าเยี่ยมและร่วมปรึกษาหารือกับผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จ.ระยอง