Facebook
      เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคม และคณะผู้บริหารสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ร่วมกับคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ได้กำหนดจัดสัมมนาและชี้แจงโครงการ “พัฒนาสถานประกอบกิจการต้นแบบ Thailand Vision Zero"สู่วัฒนธรรมเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน” “Towards Sustainable Safety Culture of Prevention” ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)