Facebook
   เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมาศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ร่วมกับ บริษัท เบทเทอร์-โปร อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ได้จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การบริหารจัดการควบคุมและป้องกันเกี่ยวกับคุณภาพอากาศภายในอาคารที่มีผลกระทบต่อสุขภาพพนักงาน" ณ ห้องบุศราคัม ชั้น 32 โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท สุขุมวิท 20 ในการจัดสัมมนาวิชาการในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก