Facebook
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคม และคณะผู้บริหารสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ได้กำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการดำเนินงานโครงการ “พัฒนาสถานประกอบกิจการต้นแบบ Thailand Vision Zero - สู่วัฒนธรรมเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน” ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)