Facebook
วันที่ 11 เมษายน 2561 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ร่วมสืบสานประเพณีไทย โดยจัดพิธีรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทย ประจำปี 2561 ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่ และขอพรผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองตลอดไป ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ