Facebook
ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ